Menu Zamknij

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2019/2020 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  4. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,21 – uczniowie, a słuchacze i studenci – 4,01 –
  5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej- średni miesięczny dochód netto uzyskany   na jednego członka rodziny, osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy   nie może przekroczyć kwoty 650,00 zł netto,
  6. Złożą pełną dokumentację zgodną z regulaminem w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania

Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2019r. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 007,

Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod adresem:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym