Menu Zamknij

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

Podsumowanie zajęć realizowanych metodą projektu.

Zakończyliśmy realizację drugiej edycji zajęć prowadzonych metodą projektu. Zajęcie te realizowane były w Zespole Szkół w Czarnkowie oraz Zespole Szkół Technicznych w Trzciance w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy i  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metoda projektu polega na samodzielnej aktywności uczniów przy wykonaniu zadania, realizowana jest w grupach i służy realizacji określonego przedsięwzięcia w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Uczniowie wspólnie wybierają zagadnienie, którym chcą się zająć, określają temat, cele i formy realizacji, a także określone terminy realizacji całości zadania i poszczególnych jego etapów. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia oraz określone zasady i formy prezentacji wyników pracy.

Praca metodą projektu wpływa na podniesienie kompetencji uniwersalnych młodzieży oraz na kształtowane umiejętności pożądanych przez pracodawców, tj. umiejętność diagnozowania problemów, umiejętność pracy i komunikowania się w zespole oraz umiejętność twórczego i analitycznego myślenia.

Wymiar  zajęć metodą projektu obejmował 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia realizowane były dla dwóch grup uczniów i uczennic w zawodzie technik logistyk, dwóch grup w zawodzie technik organizacji reklamy, dwóch grup w zawodzie technik mechatronik oraz dla jednej grupy uczniów i uczennic w zawodzie technik informatyk, technik spedytor, technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych. Podczas zajęć uczniowie korzystali ze sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

W ramach zadania uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Czarnkowie wykonali makietę terminalu kontenerowego ukazując obiekt, w którym kontenery są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu. Makieta terminalu kontenerowego odzwierciedla rozwiązania logistyczne stosowane w portach rzecznych. Przedstawiono wykorzystanie transportu intermodalnego, a także infrastrukturę transportową w postaci dróg, rzeki, torów kolejowych.

Na makiecie odwzorowano fragment terminala intermodalnego, przestrzeń na składowanie, urządzenia do załadunku, przestrzeń do postoju samochodów oraz miejsce ich załadunku

i rozładunku, a także budynek obrazujący obiekt biurowy. Elementami i składowymi makiety były modele pojazdów, modele barek, modele kontenerów, modele wagonów kolejowych, modele urządzeń kolejowych, modele urządzeń do załadunku kontenerów i figurki pracowników oraz inne elementy charakterystyczne dla portu rzecznego. Ponadto na zajęciach projektowych uczniowie stworzyli grę edukacyjną – karcianą pn. „Pytaj i odpowiadaj”, której celem było zgłębienie, przyswojenie i utrwalenie wiedzy z zakresu marketingu, promocji, reklamy i mediów. Gra ma również wspomóc przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik reklamy. Młodzież przygotowała bazę 80 pytań (40 pytań w stopniu trudnym i 40 pytań w stopniu łatwym). Następnie zaprojektowała szatę graficzną kart do gry w programie graficznym Corel Draw. Karty zostały zaprojektowane w kolorystyce czerwonej pytania o wyższym stopniu trudności oraz zielonym pytania o łatwiejszym stopniu trudności. Opracowano zasady gry edukacyjnej. Zaprojektowano i wykonano  również opakowanie do gry. Kolejna grupa uczniów i uczennic stworzyła projekt kalendarza reklamowego pn. „Zespołu Szkół im. Józefa Nojego – wizualna kreacja”. Celem zadania było zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej reklamy, kształtowanie logicznego myślenia a także organizacja pracy w grupie. Dzięki udziałowi w tych zajęciach młodzież podszkoliła stosowanie techniki grafiki komputerowej w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego oraz technik fotograficznych w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego. Kalendarz został przygotowany na rok 2023 i zawierał zdjęcie szkoły oraz młodzieży z klasy III technikum reklamy. Z kolei uczniowie i uczennice w zawodzie technik mechatronik przygotowali instrukcje do stanowisk laboratoryjnych, a także same stanowiska do realizacji ćwiczeń praktycznych z mechatroniki w zakresie układu sterowania z podtrzymaniem, układu z przekaźnikiem czasowym, układu z dwoma przekaźnikami czasowymi i układu sterowania ze sterownikiem PLC. Uczniowie stworzyli także schemat budowy wiertarki w przekroju. W pierwszej kolejności zostały określone typy wiertarek oraz elementy z których zbudowana jest wiertarka, a następnie zbudowano makietę z opisem na której umieszczono wiertarkę w przekroju.

Natomiast uczniowie i uczennice  Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance przygotowali i wykonali makietę szkoły w programie 3D i wydrukowali ją w drukarce 3D. Na początku dokonano podziału kondygnacji budynku szkoły, wybrano program do stworzenia projektu i zaprojektowano schemat szkoły w wybranym programie komputerowym.  Później wydrukowano elementy składowe modelu, tj. poszczególne kondygnacje oraz schody zewnętrzne i schody wewnętrzne. Następnie sklejono poszczególne elementy modelu. Uczniowie i uczennice wykonali również ozdobne panele drewniane 3D z funkcją akustyczną na auli Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance. W fazie początkowej dokonano wyboru materiałów, dokonano analizy cen i dostępności potrzebnych materiałów, wykonano szkice i pomiary auli, zrobiono inwentaryzację fotograficzną, szkice projektowe oraz projekt graficzny tworząc tym samym graficzne opracowanie. Na końcu uczniowie wykonali, na podstawie wcześniej stworzonego projektu, panele akustyczne i zamontowali je na auli. W ramach realizowanych zajęć powstała także makieta układu wtryskowego zasilania paliwa instalacji elektrycznej L- Jetronic samochodu VW Volkswagen. Na początku uczniowie dokonali podziału układów wtryskowych silników 2l, zebrali materiały, części i podzespoły do wykonania makiety układu wtryskowego wraz z układem zapłonowym, a następnie wykonali samą makietę. Z kolei uczniowie zawodu technik spedytor przygotowali scenariusz/plan potrzeb transportowych we współczesnym świecie.  Zostały określone i ustalone środki transportu do wykonywania zadania przewozowego rynek usług logistycznych TSL transport – spedycja – logistyka, sposób organizacji transportu obsługi i użytkowania środków transportowych oraz zasad ich eksploatacji. Dzięki zajęciom uczniowie mogli samodzielne formułować i rozwiazywanie problemów z zakresu branży transportowej, a także uczyć się pracy w większym zespole.

Wyniki pracy uczniów zostały zaprezentowane przez nich samych na Drzwiach Otwartych, które odbyły się w Zespole Szkół w Czarnkowie (Festiwal Nauk) oraz w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance (Dzień Technika). Uczniowie omawiali swoje projekty i prezentowali wytwory materialne, tj. makiety, modele, wydruki, schematy lub scenariusze. Odbiorcami prezentacji byli uczniowie i nauczyciele ww. szkół, a także uczniowie szkół podstawowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” realizowany jest ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPWP.08.03.01-30-0015/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020-30.04.2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 303 107,65 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 167 169,64 PLN

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym z Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, Zespołu Szkół w Trzciance , a także nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych pracujący w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. Projektem objęci zostaną uczniowie uczący się w zawodach technik: pojazdów samochodowych, logistyk, mechatronik, spedytor, budownictwa, informatyk, organizacji reklamy oraz ślusarz i mechanik samochodowy.

CEL PROJEKTU:

zakłada do 30.04.2022 r. podniesienie zdolności do zatrudnienia 190 uczniów/nic ZS w Czarnkowie, ZST w Trzciance i ZS w Trzciance poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych tych uczniów/nic oraz zwiększenie kwalifikacji i  kompetencji zawodowych nauczycieli/lek.

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizację dla uczniów/nic staży i praktyk zawodowych w  przedsiębiorstwach, dodatkowych kursów zawodowych, zajęć metodą projektu, poradnictwo zawodowe, doposażenie pracowni szkolnych i CKZ-u oraz kursy doskonalące dla  nauczycieli/lek.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • doposażenie pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy w ZS w Czarnkowie
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk, technik spedytor, technik budownictwa w ZST w Trzciance
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik i zawodów mechanicznych w CKZ w Czarnkowie
 • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych u 188 uczniów i uczennic
 • zwiększenie wiedzy przyczyniające się do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej oraz zwiększenie umiejętności kluczowych w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej u 190 uczniów i uczennic
 • wzrost poziomu umiejętności uniwersalnych wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów oraz rozwinięcie podstawowych umiejętności społecznych przydatnych w dalszej nauce i pracy zawodowej, w tym umiejętności pracy w zespole u 180 uczniów i uczennic
 • uzupełnienie i rozszerzenie u 50 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
 • uzupełnienie i rozszerzenie u 98 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
 • podniesienie kwalifikacji 14 nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne są w Biurze Projektu, Sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecki.pl w zakładce Programy i Fundusze/Fundusze zewnętrzne.

Adres biura projektu: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3 pokój 28, 64-700 Czarnków

 • 668 432 898  w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: k.gruszczynska@pct.powiat.pl
 • 660 753 159  w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: amw@pct.powiat.pl

Link do strony powiatu: https://czarnkowsko-trzcianecki.pl/podniesienie-kwalifikacji-i-kompetencji-zawodowych-uczniow-i-uczennic-szkol-zawodowych-powiatu-czarn.html

plakat-2