Menu Zamknij

Harmonogram, komunikaty i informacje

Rok Szkolny 2022/2023

  • Formularze przydatne dla zdających:
Nr załącznikaOpisDokument do pobrania
1a
Deklaracja
A
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla: ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023) ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015) absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015) absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015) ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015) ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)Pobierz Word
Pobierz PDF
1b
Deklaracja
B
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla: absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)Pobierz Word
Pobierz PDF
1c
Deklaracja
C
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)Pobierz Word
Pobierz PDF
2Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejPobierz
3bWniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKEPobierz
5aWniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznegoPobierz
5bWniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiadyPobierz
5cInformacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowegoPobierz
6Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowymPobierz
7Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowymPobierz
21bWniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnieńPobierz
21dZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnieniaPobierz
22aZastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminuPobierz
22cZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminuPobierz
25aWniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnejPobierz
25bWniosek o weryfikację sumy punktówPobierz
25cOdwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji EgzaminacyjnejPobierz
26Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalnyPobierz
27Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marcaPobierz
30Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r. dla zdających – obywateli UkrainyPobierz